Poniżej znajdą Państwo aktualne informacje na temat naszej działalności i zmian w Kancelarii. Prezentujemy tu również dokonania naszych prawników będących specjalistami m.in. z zakresu prawa handlowego, prawa spółek oraz innych dziedzin prawa. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firmom oraz Klientom indywidualnym.

„Przekształcenie spółki handlowej będącej w...

W lipcowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (2017/7) ukazał się artykuł współautorstwa prof. Wojciecha Kocota – jednego ze wspólników naszej Kancelarii oraz Dawida Buszmaka, zatytułowany „Przekształcenie spółki handlowej będącej właścicielem nieruchomości rolnej”. Przepisy ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. 2017 poz. 2196 -dalej: „u.k.u.r.”), znowelizowane na mocy art. 7 ustawy z 14.04.2016 […]

Czytaj więcej

Awanse partnerskie

Miło nam poinformować, że w poczet wspólników kancelarii zostali przyjęci jej wieloletni współpracownicy: mec. Michał Stryjewski, mec. Paweł Helta i mec. Maciej Kruszyński. Naszym nowym wspólnikom życzymy pomyślności w realizacji nowych wyzwań. Adwokat Michał Stryjewski jest związany z kancelarią „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa od 15 lat. Obok profesora Adama […]

Czytaj więcej

Sam fakt sprzeczności uchwały wspólników sp. z...

Sam fakt sprzeczności uchwały wspólników sp. z o.o. z umową spółki nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia tej uchwały Zgodnie z art. 249 § 1 k.s.h. uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa […]

Czytaj więcej

W jaki sposób pracodawca powinien zwrócić się ...

W jaki sposób pracodawca powinien zwrócić się do zakładowych organizacji związkowych o informację o pracownikach korzystających z ich ochrony, aby ewentualne nieudzielenie odpowiedzi zwalniało go z obowiązku współdziałania z tymi organizacjami w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy? Obrona indywidualnych praw pracownika ze stosunku pracy polega m.in. na obowiązku współdziałania pracodawcy z zakładową organizacją związkową w […]

Czytaj więcej

Czy dopuszczalna jest umowa sprzedaży nieruchomo...

Czy dopuszczalna jest umowa sprzedaży nieruchomości zawarta między wspólnikiem spółki jawnej a tą spółką? Zgodnie z art. 8 kodeksu spółek handlowych spółka jawna (jak każda osobowa spółka handlowa) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Powyższy przepis przyznaje spółce osobowej zdolność prawną […]

Czytaj więcej

Czy wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym...

Czy wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym przerywa bieg terminu poręczenia? Jedną z częściej wykorzystywanych form zabezpieczenia wierzytelności jest poręczenie. W ten sposób jest określana umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Często stosowanym elementem takiej umowy jest wprowadzenie terminu ograniczającego „ważność” zobowiązania poręczyciela. Powyższe postanowienie […]

Czytaj więcej

Czy sąd wieczystoksięgowy może uwzględnić wni...

Czy sąd wieczystoksięgowy może uwzględnić wniosek o wpis do księgi wieczystej jedynie w części? Co do zasady wpis do księgi wieczystej jest dokonywany jedynie na wniosek i w jego granicach (art. 6268 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd nie może zatem dokonać wpisu do księgi wieczystej z urzędu, jak też nie może wyjść poza granice wniosku. Powyższe […]

Czytaj więcej

Umowa dystrybucyjna

Umowa dystrybucyjna stanowi umowę nienazwaną. Jest typem empirycznym, tj. umową na tyle powszechną i ukształtowaną w obrocie, że można wskazać na jej podstawowe elementy. W obrocie przez umowę dystrybucyjną rozumie się umowę, w której jedna ze stron (dostawca) zobowiązuje się na stałych zasadach dostarczać oznaczony towar bądź usługę, zaś druga strona (dystrybutor, dealer) zobowiązuje się […]

Czytaj więcej

Skutki braku uwierzytelnienia pełnomocnictwa do p...

Skutki braku uwierzytelnienia pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Rzeczypospolitej Polskiej udzielonego poza granicami kraju. W realiach współczesnego świata, w którym obrót prawny coraz częściej przekracza granice państw, nie należy do rzadkości sytuacja, w której pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce jest udzielane poza granicami kraju. W takim wypadku zastosowanie znajdzie wymóg […]

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami ...

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami – Czy aby na pewno tak kontrowersyjna? 17 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1271). Ustawa ta wprowadza do ustawy o gospodarce nieruchomościami nowy przepis […]

Czytaj więcej

„Dalsza modernizacja formy pisemnej czynności p...

We wrześniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (2016/9) ukaże się artykuł autorstwa jednego ze wspólników naszej Kancelarii – prof. Wojciecha Kocota, zatytułowany „Dalsza modernizacja formy pisemnej czynności prawnej”. Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311) […]

Czytaj więcej

Podręcznik do części ogólnej prawa cywilnego a...

Wspólnicy naszej Kancelarii – prof. Adam Brzozowski i prof. Wojciech Kocot – są współautorami
podręcznika Zobowiązania. Część szegółowa, który ukazał się właśnie nakładem
wydawnictwa Wolters Kluwer.

Czytaj więcej

„Prawo rzeczowe” podręcznik autorstwa...

Wspólnicy naszej Kancelarii – prof. Adam Brzozowski i prof. Wojciech Kocot – oraz współpracownik Kancelarii – dr Wiesław Opalski – są autorami podręcznika Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, którego drugie wydanie ukazało się właśnie nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Czytaj więcej

„Korzystanie z sieci teleinformacyjnych w stosun...

„Korzystanie z sieci teleinformacyjnych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych”. Uprzejmie informujemy, że w roku 2011, w 2 numerze czasopisma „Przeglądu Prawa Handlowego”, na stronach 4 – 15 ukazał się artykuł wspólnika kancelarii, prof. dr hab. Wojciecha Kocota pod tytułem: „Korzystanie z sieci teleinformacyjnych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych”. Szerzej opisana w artykule zmiana kodeksu spółek […]

Czytaj więcej

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt