„Korzystanie z sieci teleinformacyjnych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych”.

Uprzejmie informujemy, że w roku 2011, w 2 numerze czasopisma „Przeglądu Prawa Handlowego”, na stronach 4 – 15 ukazał się artykuł wspólnika kancelarii, prof. dr hab. Wojciecha Kocota pod tytułem: „Korzystanie z sieci teleinformacyjnych w stosunkach korporacyjnych spółek akcyjnych”.

Szerzej opisana w artykule zmiana kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 5 grudnia 2008 r., która weszła w życie 3 sierpnia 2009 r., stanowi, zdaniem prof. Kocota, pierwszy, istotny krok w stronę zwiększenia swobody wykorzystywania nowoczesnych, elektronicznych systemów komunikacji w związku z wykonywaniem przez organy spółek, przede wszystkim akcyjnych, ich funkcji korporacyjnych.

Na początek zmiany dotknęły spółki akcyjne, a w szczególności spółki publiczne, których prawidłowe funkcjonowanie najbardziej zależy od eksploatacji nowoczesnych technologii informatycznych. Obok nowych uregulowań będących rezultatem implementacji dyrektywy 2007/36/WE i wprowadzenia zmian dotyczących spółek publicznych, w kodeksie spółek handlowych pojawiły się uregulowania oparte na ogólnych zasadach swobodnego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej (m.in. art. 4065 § 1 i § 2, art. 401 § 1 i § 6, art. 428 § 4), sprawdzające się zarówno w praktyce kontraktowej, jak i korporacyjnej wszystkich spółek akcyjnych. Z kolei dzięki zastosowaniu antydyskryminacyjnej wykładni, przyjaznej stosunkom obrotu elektronicznego (m.in. odpowiednia interpretacja normatywnego pojęcia „pismo”), niektóre z zastosowań technik informatycznych można było uwzględnić już na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów kodeksu spółek handlowych.

Według prof. Kocota potencjał techniczny Internetu nadal nie jest w pełni wykorzystywany. Dopuszczono wprawdzie wariant wykonywania drogą elektroniczną określonych uprawnień akcjonariuszy polskich spółek akcyjnych, zwłaszcza publicznych, ale wiele funkcji korporacyjnych w dalszym ciągu musi być dokonywane za pomocą tradycyjnych narzędzi. Ponadto, techniki informatyczne dawno już z powodzeniem używane w praktyce kontraktowej, chociażby przy prowadzeniu negocjacji, pozostają nadal niedostępne w działalności korporacyjnej spółek (np. wirtualne walne zgromadzenie). Dokonane zmiany pozwalają jednak mieć nadzieję na dokończenie modernizacji kodeksu spółek handlowych i pełne upowszechnienie technik informatycznych w praktyce korporacyjnej, zarówno spółek akcyjnych, jak i innych spółek kapitałowych. Z uwagi na systemowy charakter regulacji kodeksowej i specyfikę spółki publicznej należy poprzeć generalny postulat uregulowania zagadnień dotyczących tych spółek w odrębnym rozdziale kodeksu i uporządkować obecny stan rzeczy przy okazji kolejnej jego nowelizacji.

Ponadto, prof. Kocot zwraca także uwagę, że należy zastanowić się nad tym, czy utrzymanie jednolitego pojęcia „spółka publiczna” jest uzasadnione w świetle najnowszych rozwiązań prawa unijnego. Co więcej, przemieszanie unormowań dotyczących tego swoistego typu spółki z przepisami ogólnymi adresowanymi do wszystkich spółek akcyjnych powoduje niepotrzebne komplikacje wykładni i trudności w stosowaniu oraz niewielką przejrzystość przyjętych rozwiązań. Jako przykład wskazuje art. 401 § 6 czy art. 4065 k.s.h., których podmiotowy zakres zastosowania, z uwagi na wykładnię systemową oraz logiczny związek z art. 8 dyrektywy 2007/36/WE, dotyczący tylko spółek określanych jako publiczne, wywołały wątpliwości interpretacyjne.

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt