Skarga kasacyjna uważana jest w polskim prawie za nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesach o charakterze cywilnym. Przysługuje ona orzeczeniom, które wydał sąd drugiej instancji. Warto wiedzieć, że podczas składania tego typu skarg, występuje tak zwany przymus adwokacki. Wiąże się on z obowiązkiem zastępstwa, w Sądzie Najwyższym, stron przez radców prawnych lub adwokatów.

Skarga kasacyjna – kiedy można ją wnieść?

Należy zdawać sobie sprawę, że skargę kasacyjną w postępowaniu cywilnym można wnieść wyłącznie w dwóch przypadkach. O pierwszym mówimy wówczas, gdy wystąpiło jawne naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub nieodpowiednie zastosowanie. Drugi przypadek ma miejsce wtedy, kiedy nastąpiło rażące naruszenie przepisów postępowania i które odegrało istotną rolę w wyniku sprawy. Warto również wiedzieć, że dodatkowo sąd z urzędu każdorazowo bada przesłankę nieważności postępowania.

Skarga kasacyjna – kiedy nie przysługuje?

W wielu sprawach instytucja skargi kasacyjnej po prostu nie przysługuje. Nie dopuszcza się jej w przypadku postępowań o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia nie wynosi nawet pięćdziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – dziesięciu tysięcy złotych. Warto również wiedzieć, że ze skarg kasacyjnych nie można korzystać w sprawach dotyczących kar porządkowych oraz w sprawach o alimenty, rozwód, separację czy naruszenie posiadania.

Skarga kasacyjna – co należy o niej wiedzieć?

W Polsce skargę kasacyjną rozpoznaje wyłącznie Sąd Najwyższy. Należy jednak pamiętać, że można ją wnieść wyłącznie za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Skargę kasacyjną może złożyć wyłącznie: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub strona w sprawie. W trakcie trwania sprawy kasacyjnej nie dopuszcza się możliwości przedstawiania nowych dowodów i faktów. W skład Sądu najwyższego wchodzi trzech sędziów, którzy swoje obrady przeprowadzają podczas niejawnego spotkania.

Skarga kasacyjna – co dzieje się po rozpoznaniu sprawy przez sąd?

Sąd najwyższy po rozpoznaniu sprawy może oddalić skargę kasacyjną o ile nie ma ku temu uzasadnionych podstaw lub uchylić zaskarżone orzeczenie – w całości lub tylko w części.

Wspólnicy i of counsel

Tomasz Barylski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Adam Brzozowski

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wojciech Kocot

Radca prawny, Wspólnik

Więcej

Wiesław Opalski

Radca prawny, of counsel

Więcej
Poznaj wszystkich

Kancelaria prawnicza

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
Pokój 115

00-333 WARSZAWA

Kontakt